null

دیوار سبـز با

سیستــم ریحــان

دیوارهای سبز با سیستم ریحان با تطبیق بر فضاهای مینمالیست و معماری مدرن یک فضای خاص را خلق می کند و در کنار این زیبایی هوای تازه و طبیعی را به ارمغان می آورد. در این سیستم سعی شده است تنوع گیاهان در کنار طراوت و سربزیشان رعایت شود.

زیبایی طبیعی،
معمـاری مدرن را قـدرت منـد می کند!

دیوارهای سبز با سیستم ریحان با تطبیق بر فضاهای مینمالیست و معماری مدرن یک فضای خاص را خلق می کند و در کنار این زیبایی هوای تازه و طبیعی را به ارمغان می آورد. در این سیستم سعی شده است تنوع گیاهان در کنار طراوت و سربزیشان رعایت شود.

null

ما سیستم اختصاصیه دیوار سبز ریحان را در دهها پروژه با فضاهای مختلف اجرا کرده ایم، واقعیت این است که سیستم ریحان با محیط درگیر نمی شود و فقط زیبایی گیاهان را به رخ می کشد.

فهرست